Deelnemersreglement Rainbow Ride

Definities

 1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Aidsfonds.
 2. Doel: fondsen werven voor projecten van Aidsfonds. Aidsfonds is er voor iedereen die met hiv en aids te maken heeft. In Nederland én wereldwijd. Om een einde aan aids te maken werken we samen met lokale gemeenschappen, investeren we in wetenschappelijk onderzoek en zorgen we ervoor dat aids wereldwijd hoog op de agenda blijft staan. Samen stoppen we aids. Uit liefde voor alle liefdes.
 3. Evenement: Rainbow Ride is een fietsevenement georganiseerd door Aidsfonds en vindt plaats op zaterdag 15 juni 2024. Het Evenement is geen wedstrijd, maar een fondsenwervend Evenement.
 4. Deelnemer: Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het Evenement.
 5. Inschrijfgeld: Het door de Organisatie in rekening gebrachte bedrag om deel te kunnen nemen aan het Evenement.
 6. Streefbedrag: We vragen Deelnemers geld op te halen voor hun deelname. We vragen de Deelnemer een bedrag van 250 euro in te zamelen aan sponsorgeld. De Deelnemer mag ook deelnemen als het streefbedrag niet is behaald.

Algemeen

 1. De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) evenementen waarbij de organisatie als directe of indirecte partij betrokken is.
 2. Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van dit reglement.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 4. Uitdrukkelijk worden door de Organisatie de door Deelnemers toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen.

Deelname en inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in dit reglement zijn bepaald.
 2. Rainbow Ride is een fondsenwervend evenement. Dit houdt in dat de Deelnemer online fondsen werft middels sponsorinkomsten. Alle fondsen, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten, die de Deelnemer in het kader van Rainbow Ride werft komen ten goede aan Aidsfonds en haar bijdrage aan projecten gericht op voorkomen, behandelen en genezen van hiv en aids.
 3. Inschrijving geschiedt via www.rainbowride.nl en met het volledig ingevulde aanmeldformulier.
 4. Deelname aan het Evenement is alleen mogelijk als het Inschrijfgeld is betaald.
 5. Inschrijving voor het Evenement is persoonlijk. Het startbewijs is niet overdraagbaar.
 6. Kinderen tussen de 0 en 18 jaar mogen alleen deelnemen als zij op de route begeleid worden door een volwassene.
 7. Deelnemers kunnen deelnemen als (bedrijven)team of als individuele Deelnemer.
 8. De Deelnemer verklaart dat hij voldoende conditie heeft om aan het Evenement deel te nemen.

Spelregels

 1. Deelnemers hebben respect voor elkaar, de omgeving op de route en leven het reglement na.
 2. De lokale (verkeers)regels en verkeerstekens blijven tijdens de route onverkort van kracht. Tijdens de route zijn Deelnemers verplicht een helm te dragen.
 3. Deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van de Organisatie op te volgen.
 4. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.
 5. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om tijdens het Evenement het besluit te nemen eventueel de deelname te beëindigen.
 6. Het hinderlijk laten spelen van draagbare radiotoestellen e.d. is verboden.
 7. Deelnemers wordt afgeraden koptelefoons tijdens deelname te gebruiken.
 8. Tijdens het Evenement is het Deelnemers verboden op enigerlei wijze voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere Deelnemers.
 9. Deelnemers mogen zich niet aanstootgevend of gevaarzettend gedragen of kleden.
 10. Deelnemers mogen geen afval op en rond de route weggooien.
 11. Het verstrekte startbewijs dient getoond te kunnen worden tijdens het Evenement.

De route

 1. De route is niet uitsluitend toegankelijk voor de Deelnemers van het Evenement. Deelnemers dienen daarom rekening te houden met ander verkeer.
 2. De route wordt niet op een afgesloten parcours gelopen. Het vindt plaats op de openbare weg zonder verkeersregelaars.
 3. Deelnemers dienen de Organisatie te informeren als ze onverhoopt zijn verdwaald via een telefoonnummer van de Organisatie. Dit nummer wordt t.z.t. gecommuniceerd aan alle deelnemers.
 4. Deelnemers kunnen de Organisatie niet aansprakelijk stellen voor het feit dat ze zijn verdwaald.
 5. De Organisatie kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de tocht geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar het oordeel van de Organisatie, noodzakelijk maakt.
 6. De Organisatie behoudt zich tevens het recht voor om start en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen.
 7. Deelnemers of eventuele belanghebbenden kunnen bij een besluit van de Organisatie als bedoeld in de vorige twee alinea’s van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het Inschrijfgeld en sponsorgeld.

Voorbereiding

 1. Deelnemers doen vrijwillig mee aan het Evenement.
 2. Deelnemers dragen zelf zorg voor een adequate voorbereiding en toereikende lichamelijke conditie om deel te nemen aan het Evenement.
 3. De Organisatie is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, opgedaan tijdens het Evenement, wegens onvoldoende voorbereiding van de Deelnemer of de fysieke gezondheid van de Deelnemer.

Materiaal

 1. Deelnemers dragen tijdens het Evenement een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs bij zich.
 2. In geval van problemen met het materiaal, waaronder alle rolstoelen, zijn de Deelnemers zelf verantwoordelijk voor het functioneren van het materiaal en bij eventueel uitval of gebreken aan het materiaal zelf verantwoordelijk voor een alternatief.
 3. Deelnemers dragen zelf zorg voor goede kleding, helm, materiaal en schoeisel voor elk type weer.
 4. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van hun fiets waar nodig. En deelnemers met elektrische fietsen zijn zelf verantwoordelijk voor een opgeladen fiets en evt. meenemen van opgeladen accu’s.
 5. Deelnemers dienen er zelf voor te zorgen dat ze gedurende het Evenement een mobiele telefoon bij zich hebben met het nummer van de Organisatie. Dit telefoonnummer wordt tijdig gedeeld met alle deelnemers.

Medische verzorging

 1. De Organisatie van het Evenement zorgt voor een EHBO post op de start en finishlocatie. Hieronder wordt verstaan het verrichten van zogenaamde eerste hulp of het aanbrengen van noodinterventies.
 2. Een Deelnemer mag nooit alleen achterblijven op de route. Als iemand door bijvoorbeeld verwondingen of uitputting niet verder kan, is een mededeelnemer verplicht hulp in te schakelen van de EHBO post en bij het slachtoffer te blijven. Het slachtoffer mag niet zonder toestemming van de hulpverlening worden verplaatst als het gaat om ernstig letsel.

Annulering en wijziging

 1. Indien een Deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen aan het evenement, is teruggave van het Inschrijfgeld en eventueel ander gemaakte kosten niet mogelijk.
 2. De Organisator behoudt zich het recht voor starttijden en/of locatie te wijzigen of Rainbow Ride geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van maar niet gelimiteerd tot extreme weersomstandigheden en/of andere calamiteiten en/of overmacht of de lengte van Rainbow Ride in te korten.
 3. In geen geval kan de Deelnemer jegens de Organisator aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in dit artikel. Het inschrijfgeld en eventuele geworven fondsen worden niet teruggestort.

Aansprakelijkheid en vrijwaring Organisatie

 1. Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
 2. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.
 3. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
  • Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;
  • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
  • Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen;
  • (Gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement;
  • Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van het Evenement;
  • Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie eigenaar, (erf)pachter, huurder danwel houder is of anderszins ter beschikking van de Organisatie staat;
  • Gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde een Deelnemer.

Recht van ontzeggen deelname

 1. Een Deelnemer kan worden gediskwalificeerd van deelname aan het Evenement indien:
  • Deel wordt genomen aan het Evenement zonder (een juist) startbewijs;
  • De Deelnemer naar mening van de Organisatie de spelregels overtreedt;
  • De Deelnemer naar mening van de Organisatie ongeoorloofd gedrag vertoont;
  • De Deelnemer naar mening van de Organisatie (verkeers)regels overtreedt;
 1. De Deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van de Organisatie, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het Inschrijfgeld en sponsorgeld.

Privacy

 1. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in drukwerk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van het Evenement of andere, door Aidsfonds georganiseerde Evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 2. Deze opnames kan de Organisatie gebruiken de jaren daaropvolgend om het event te promoten. Mocht een Deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit vóór aanvang van het Evenement aan te geven.

Informatievoorziening

 1. Alle Deelnemers worden van informatie voorzien door middel van e-mails, post, Social Media en telefonisch contact.
 2. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie (het gebruik van het juiste e-mailadres, lezen van de nieuwsbrieven, aanwezig zijn bij bijeenkomsten, enz.).

Huisstijl

 1. Deelnemers mogen de huisstijl (logo, advertenties, basistekst enz.) van het Evenement gebruiken voor promotie en sponsorwerving. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden dan sponsorwerving, noch aanpassingen en veranderingen aan te brengen. Deelnemers dienen bij twijfel contact op te nemen met de Organisatie.

Toepasselijk recht

 1. Op de verhouding tussen de Deelnemers en de Organisatie is alleen Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, ongeacht waar het Evenement wordt gehouden.

Niet voorzien

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Organisatie.

 

Rainbow Ride - Aidsfonds, 25 oktober 2023